Undersøgelsens fem domæner

Projekt SEXUS tager udgangspunkt i WHO’s dynamiske, bio-psyko-sociale og positive seksualitetsforståelse.

Seksuel sundhed

Ifølge WHO skal seksuel sundhed forstås bio-psyko-socialt (som et krydsfelt mellem fysiske, psykiske, relationelle og kulturelle aspekter) og positivt (som andet og mere end fravær af seksuel usundhed). Med udgangspunkt i WHO’s tænkning definerede Vidensråd for Forebyggelse i 2012 seksuel sundhed som ”en tilstand, hvor et menneske oplever seksualiteten som en meningsfuld og berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere sine seksuelle lyster og behov, alene eller i et ligeværdigt samspil med andre” (”Seksualitet og Sundhed”, 2012). Det er denne brede sundhedsforståelse, Projekt SEXUS tager udgangspunkt i. 

Metodemæssigt er der tale om en webbaseret spørgeskemaundersøgelse udviklet af projektgruppen med afsæt i en grundig gennemgang af allerede eksisterende seksualitetsstudier.

Sammenlagt dækker undersøgelsen fem domæner:
  • Demografiske baggrundsdata
  • Livsstil, sundhed og sygdom
  • Køn, krop og seksualitet
  • Reproduktion
  • Risikoadfærd, overgreb og vold

I løbet af analysefasen vil der (i regi af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice) ved kobling af individspecifikke, men pseudonymiserede datasæt kunne kobles helbredsoplysninger fra offentlige sundhedsregistre (fx Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret) til deltagerne i Projekt SEXUS. Dette foregår, således at hensynet til deltagernes diskretion opretholdes 100% i alle dele af forskningsprocessen. Ingen forsker vil få adgang til konkrete enkeltpersoners specifikke oplysninger, hverken fra spørgeskemaet eller fra helbredsregistrene.

Resultater fra Projekt SEXUS vil blive offentliggjort i en rapport og publiceret i internationale, videnskabelige fagtidsskrifter, ligesom de vil blive omtalt på projektets hjemmeside (www.projektsexus.dk) eller i selvstændige pressemeddelelser. Efter indledende datavalidering og afrapportering vil pseudonymiserede rådata blive gjort tilgængelige for andre institutionstilknyttede forskere med interesse for sexologisk sundhedsforskning efter konkret ansøgning og tilladelse fra Datatilsynet og Projekt SEXUS’ styregruppe.

Projekt SEXUS repræsenterer et samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning (Statens Serum Institut) og Sexologisk Forskningscenter (Klinisk Institut, Aalborg Universitet). Projektgruppen står altid til rådighed for spørgsmål, kommentarer og forslag fra både journalister og kolleger (se Om gruppen bag).