Psykisk mistrivsel og selvmordsadfærd blandt kønsnonkonforme mindretal

Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse blev i år markeret med en konference på Nordsjællands Hospital den 8. september 2023, hvor Projekt SEXUS var inviteret med som oplægsholder. Fokus var denne gang rettet mod selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt minoriteter i det danske samfund

I den fyldte auditoriesal blev de fremmødte præsenteret for en række spændende og tankevækkende oplæg om de særlige udfordringer i forbindelse med selvmordsadfærd, der gør sig gældende blandt etniske og religiøse mindretal, blandt seksuelle og kønsidentitetsmæssige mindretal og blandt personer med autisme.

Projektleder og overlæge Morten Frisch bragte i sit oplæg tilhørerne ajour med nye resultater fra Projekt SEXUS-undersøgelsen og studier baseret på nationale registerdata om psykisk mistrivsel, selvskade, selvmordstanker og selvmordsdødsfald blandt homo- og biseksuelle danskere (set i forhold til heteroseksuelle) og blandt personer, der identificerer sig som transkønnede eller nonbinære (set i forhold til ciskønnede).

Morten Frisch fremhævede bl.a. de nye forskningsresultater fra Projekt SEXUS om betydningen af såkaldt kønsnonkonformitet – en udfordring, som knap en femtedel af den voksne befolkning har oplevet i løbet af deres barndom og ungdom. Kønsnonkonformitet er den situation, børn og unge oplever, hvis de som et gennemgående træk finder det svært at leve op til andres forestillinger om at være ’en rigtig dreng’ eller ’en rigtig pige’.

Konkret viser Projekt SEXUS-undersøgelsen, at 19% af deltagerne oplevede kønsnonkonformitet som barn eller ung, altså at de under opvæksten fandt det svært at leve op til andres kønsmæssige forventninger. Andelen med kønsnonkonformitet under opvæksten var væsentligt større blandt homo- og biseksuelle end blandt heteroseksuelle.

Projekt SEXUS dokumenterer også en højere forekomst af psykisk mistrivsel, så som ensomhed, angst, selvskade og selvmordstanker blandt personer, der var kønsnonkonforme under opvæksten, og denne overhyppighed af psykisk mistrivsel blandt dem, der var kønsnonkonforme under opvæksten, sås både blandt heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle.

Morten Frisch forklarer:
- Ved at opdele Projekt SEXUS-deltagere med forskellig seksuel identitet i dem med og uden kønsnonkonformitet under opvæksten, fandt vi helt systematisk den største byrde af psykisk mistrivsel blandt dem, der var kønsnonkonforme under opvæksten. Kønsnonkonformitet i barne- og ungdomsårene ser således ud til at være en stærk risikofaktor for psykisk mistrivsel, og dette gør sig gældende uanset personens (senere) seksuelle identitet.

De nye fund nuancerer og udvider den viden, der findes på området.

Morten Frisch afslutter:
- Vores nye resultater tyder på, at den markante overhyppighed af psykiske problemer, som er veldokumenteret blandt homoseksuelle og biseksuelle i mange lande, til dels kan forklares ved den højere forekomst blandt de seksuelle mindretal af kønsnonkonformitet under opvæksten og den hermed forbundne hyppigere eksponering for mobning, udstødning, diskrimination og vold. Blandt personer uden kønsnonkonformitet under opvæksten har homoseksuelle danskere tilsyneladende ikke – eller kun i begrænset omfang – flere problemer med psykisk mistrivsel end heteroseksuelle.

Morten Frisch holder foredrag på Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse på Nordsjællands Hospital den 8. september 2023
Morten Frisch holder foredrag på Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse på Nordsjællands Hospital den 8. september 2023
(foto: Tom Foged)